مطالب پزشکی

پوست، مو و بارداری

بســیاري از مشــکلات پوســتي کــه در دوران بــارداري بــروز می کنــد، پـس از زایمـان خـود بـه خـود بهبـود می یابــد.

ادامه مطلب »