مطالب پزشکی

نگاهی به بیماری اگزما

اگزمـا (Eczema )نوعــی التهــاب پوســت اســت کــه به صــورت اســپونژیوز بــا درجاتــی از آکانتــوز و ارتشــاح لنفوهیستوســیتی دور عــروق ســطحی

ادامه مطلب »