مطالب پزشکی

انگور کولی

گیـاه آقطـی سـیاه یـا انگـور کولـی بـا نــام علمــی nigra Sambucus ، یـک درختچـه بلنـد از خانـواده کاپری فولیاسـه (Caprifoliaceae

ادامه مطلب »