مطالب پزشکی

پوکی و دوستان…

اســتئوپروز یکــی از شــایع تریــن بیماریهــای متابولیــک اســتخوانی اســت کــه در آن تــوده اســتخوانی کاهــش و باعــث افزایــش ریســک شــکنندگی

ادامه مطلب »