مطالب پزشکی

سخت اما حساس

شــکل گیــری پوســیدگی دندانــی یــک فراینــد چنــد عاملــی اســت کــه عــلاوه بـر پـاک باکتریایـی، بـه دنـدان مسـتعد پوســیدگی، زمــان ومــواد

ادامه مطلب »