سخت اما حساس

شــکل گیــری پوســیدگی دندانــی یــک فراینــد چنــد عاملــی اســت کــه عــلاوه بـر پـاک باکتریایـی، بـه دنـدان مسـتعد پوســیدگی، زمــان ومــواد غذایــی پوسـیدگی را نیـاز دارد. پـاک باکتریایـی شـامل میکـرو ارگانیسـم هایی همچـون اسـترپتوکوک موتانس اسـت کـه قندهای موجــود در رژیــم غذایــی را متابولیــز کـرده و اسـید تولید می کننـد. اسـید، PH محیـط دهـان را اسـیدی کـرده و سـبب دمینرالیزاســیون مینــای دنــدان می شــود. بــه طــور معمــول بــزاق بــا خاصیــت قلیایـی خـود، محیـط اسـیدی را خنثـی نمـوده و منجـر بـه رمینرالیزاسـیون مینای دنــدان می شــود. لیکــن در صــورت تــداوم ایــن فراینــد دمینرالیزاســیون، پوســیدگی دندانــی رخ می دهــد. یکــی از دســته های اصلــی مــواد غذایــی کــه بشــر بــه طــور معمــول اســتفاده می نمایــد کــه ممکــن اســت غیــر قابــل هضــم باشــند ماننــد فیبرهـا و یـا قابـل هضـم باشـند مثـل قندهــا. در بیــان عامــه مــردم قندهــا متــرادف ســاکاروز می باشــند، در صورتــی کــه قندهــا بــه شــکل های متنوعــی در غلات، ســبزیجات، شــیر و .. وجـود دارنـد. کربوهیدرات هـا دردامنـه ای از کربوهیدرات هـای سـاده تـا پیچیـده وجوددارنــد. کربوهیدرات هــا مشــتمل بــر کربوهیدراتهــای ســاده شــامل منوســاکاریدها و دی ســاکاریدها و کربوهیدراتهــای پیچیــده ماننــد پلــی سـاکاریدها مـي باشـند .منوسـاکاریدها ماننــد گلوکــز، فروکتــوز و گاالکتــوز و دی ســاکاریدها شــامل مالتــوز، الکتــوز و ســاکارز و پلــی ســاکاریدها ماننــد نشاســته. کربوهیدرات هــای ســاده بــه دلیــل انــدازه کوچــک خــود ســریعا متابولیــز شــده و تولیــد اســید می کننــد. در صورتــی کــه پلــی ســاکاریدها ابتــدا بایــد بــه واحدهــای کوچکتــر تجزیــه شــوند و ســپس بــرای میکروبهــا قابــل اسـتفاده شـوند و ایـن فراینـد کنـد تـر صـورت گرفتـه و در ایـن مـدت اسـید حاصلـه توسـط بـزاق خنثـی می گـردد. الکتـوز کمتریـن پوسـیدگی زایـی را دارد و گاالکتـوز هـم پوسـیدگی زایـی پایینی دارد. قندهــای طبیعــی مثــل عســل و شــکر قهــوه ای پوســیدگی زا هســتند. نشاسـته در حالـت پختـه شـده راحـت تــر متابولیــز شــده و پوســیدگی زایــی بیشـتری نسـبت بـه حالـت خـام خـود دارنــد. اگــر نشاســته بــا قنــد ترکیــب شــود پوســیدگی برابــر یــا بیشــتر از قندهــای ســاده دارد…