دارواش

دارواش بــا نــام علمــی Viscum یـک گیـاه نیمه انگلـی اسـت از تیـره Loranthaceae کـه عمدتــا در کشــورهای اروپایــی و ایــران رشــد داده شـده اسـت. در ایـران، ایـن گیـاه می‌کنـد. ایـن گیـاه در چیـن پـرورش در غــرب کشــور و در جنگل هــای شــمالی روی درختــان بلــوط، افــرا، راش، توسـکا، زالزالک وحشی(ولیک)و بیــد می رویــد. دارواش بــا داشــتن کلروفیـل، قـادر بـه فتوسـنتز و یـک گیـاه همیشـه سـبز اسـت. ایـن گیـاه ریشـه نـدارد و بـا جـذب آب و مـواد غذایـی از شـیره درون سـاقه میزبـان تغذیــه می‌کنــد و بــه زندگــی خــود ادامــه می دهــد. برگ هــای دارواش ســبز، چرمــی، گوشـتی و بـه شـکل قاشـق و میـوه آن گــرد، ســفید روشــن بــه شــکل آن بذرهــای چســبناک وجــود دارد. مرواریـد و درشـت اسـت کـه داخـل قسـمت مـورد اسـتفاده گیـاه، بـرگ، میــوه و شــاخه های کوچــک آن اســت. برگ هــای دارواش را در فصــل بهــار جمــع آوری و خشــک می‌کننــد. مصرف غذایی خطرنــاک اســت. ســمی هســتند و مصــرف آنهــا داشــتن ترکیبــات سایتوتوکســیک، میوه هــای دارواش بــه دلیــل مصارف طب سنتی از عصـاره دارواش در طـب سـنتی بــرای درمــان پرفشــاری خــون، تاکیــکاردی عصبــی، ســردرد میگرنــی، هیســتری، نقــرس، خسـتگی ذهنـی و بدنـی، اضطـراب و آشـفتگی و دیابـت اسـتفاده شـده اســت. در طــب ســنتی چیــن، دارواش بــرای درد مفاصــل، درد عضــات و تاندونهــا، درد پشــت اســت. و خونریــزی رحــم کاربــرد داشــته مصارف درمانی عصــاره گیــاه دارواش دارای ترکیباتــی نظیــر لکتینهــا، ویسکوتوکســینها، آلکالوئیدهــا، فالونوئیدهــا، آمینهــا، ترپنوئیدهــا و لیگنانهاســت. نــوع و میــزان ترکیبــات بــر اســاس درخــت میزبــان دارواش اندکــی متغیــر خواهــد بــود. اجـزای اصلـی دارای اثـر درمانـی، لکتینهــا و ویسکوتوکســینها هســتند. مــوارد مصــرف درمانــی درمــان کمکــی ســرطان اســت. تأییــد شــده دارواش، روماتیســم و اثــر سایتوتوکســیک و ضــد ســرطانی عصــاره دارواش آثــار ضــد ســرطانی عصــاره دارواش در مطالعــات برونتــن لوکمـی، سـارکوم، هپاتوکارسـینوما، روی انــواع ســرطان های مالنــوم، کارســینوم بیضــه و کارســینوم ریــه تأییــد شــده اســت. همچنیــن در ایــن مطالعــات، اثــر آنتیمتاســتاتیک عصــاره دارواش اثبــات شــده اســت. در مطالعــات انجــام شــده، معلــوم شــد عصــاره آبــی خالــص شــده دارواش حــاوی لکتیــن و ویسکوتوکســین باعــث مهــار می شــود. لکتینهــا بــه تنهایــی رشــد انــواع ســلول های ســرطانی آثــار سایتوتوکســیک وابســته بــه دوز بــر ســلولهای حســاس و عصـاره دارواش، القـای آپاپتـوز یا مکانیســم اثــر سایتوتوکســیک مقــاوم ســرطانی کولــون دارنــد. اسـت کـه میـزان آن در عصـاره بـه مـرگ سـلولی عمدتـا بـا لکتین هـا درخــت میزبــان دارواش و پروســه بسـتگی دارد. بقیـه اجـزای عصـاره تولیــد و خالص ســازی عصــاره بیشــتر در تعدیــل ایــن نقــش اثــر دارنـد…