سونامی سرطان مختص ایران نیست

در سـال 2005 ،در دنيـا 7/6 ميليـون نفـر جـان خـود را بـه دليـل ابتلا بـه ســرطان از دســت دادنــد. پیشبینــی می شــود در ســال 2020 ،16 ميليــون نفــر بــه ســرطان مبتــلا شــوند و در هميـن زمـان، سـالانه 10 ميليـون نفـر از ايــن بيمــاري می میرنــد. ســرطان در جهــان دومیــن عامــل مرگ و میــر محســوب می شــود و ســاالنه 14 میلیــون نفــر مــورد جدیــد ابتــلا بــه سـرطان در جهـان داریـم. رئیــس اداره پیشــگیری از ســرطان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشـکی معتقـد اسـت تـا سـال 2030 میــزان بــروز ســرطان در جهــان 2 برابـر میشـود و بـه 27 میلیـون نفـر می رســد. بــه گفتــه دکتــر علــی قنبری مطلــق، 70 درصــد افزایــش بــروز ســرطان در کشـورهای در حـال توسـعه اتفـاق می افتــد و ســاالنه 8 میلیــون نفــر در جهـان بـر اثـر ابتـلا بـه ایـن بیمـاری فــوت می کننــد. رشـد سـرطان در ایـران کمتـر از متوسـط جهانـی مرکــز تحقیقــات ســرطان در ســال 90 اعـلام کــرد ایــران بــا رشــد 181 درصــدی ســرطان در منطقــه روبــرو اســت و ســن ابتــلا بــه آن در کشــور بــه زیــر 30 ســال رســیده و بســیاری از ورود ســونامی ســرطان بــه کشــور ســخن می گوینــد امــا رئیــس اداره پیشــگیری از ســرطان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در گفتگــو بــا نویــن دارو بـه مناسـبت روز جهانـی سـرطان بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان بـروز سـالانه سـرطان در کشـورمان 90 هـزار مـورد جدیــد اســت، تاکیــد میکنــد: میــزان بــروز ســرطان در ایــران کمتــر از متوسـط جهانـی اسـت زیـرا براسـاس شــاخصها، تعــداد مــوارد جدیــد بــه ازای 100 هــزار نفــر جمعیــت اســت کـه در ایـران ایـن شـاخص در مـردان 134 مــورد و در زنــان 128 مــورد بـوده در حالـی کـه ایـن شـاخص در جهــان بـه ترتیــب در مــردان و زنــان 205 و 165 نفــر اســت. در ایــران ســونامی ســرطان راه نیفتــاده دكتــر محمدرضــا ميــر، عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ســرطان ایــران و رئیــس بخــش ســرطان انســتیتو کانســر بیمارســتان امــام خمینــی(ره) نیــز در گفــت وگــو بــا نویــن دارو به نوعــی نظــر دکتــر قنبری مطلــق را دربــاره بــروز ســرطان در ایــران تاییــد می کنــد و می افزایــد: اعتقــادی بــه وجــود ســونامی ســرطان در ایــران نــدارم…