نگاهی به بیماری اگزما

اگزمـا (Eczema )نوعــی التهــاب پوســت اســت کــه به صــورت اســپونژیوز بــا درجاتــی از آکانتــوز و ارتشــاح لنفوهیستوســیتی دور عــروق ســطحی درم بــروز می‌کنــد. ایــن بیمــاری خــود را بــا علائمــی همچــون قرمــزی، پوســته ریزی، خــارش و ضایعــات پاپولــو و زیکولــر نشــان می دهــد. اگزمــا بــه انــواع زیــر تقســیم می شــود: (انــواع شــایع) اگزمــای تماســی: ایــن نــوع از اگزمــای التهابــی کــه به وســیله عوامــل خارجــی و شــیمیایی به وجــود می آیــد، بــه دونــوع کلــی تقســیم می شــود: اگزمای تماسی آلرژیک اگزمای تماسی تحریکی در نــوع اول بیمــاری به علــت واکنــش پوســت بــا یــک آلــرژن قــوی مثــل تمــاس بــا فلــز نیــکل در بنــد ســاعت به وجــود می آیــد و در نــوع دوم، علــت بیمــاری تحریــک به وســیله مــواد شــیمیایی مثــل اســیدها یــا بازهاســت (ماننــد تمــاس بــا مــواد شــوینده بــا pH اســیدی) اگزمای آتوپیک: ایــن اگزمــا اکثــر مواقــع همــراه بیماری هایــی مثــل تــب یونجــه اســت و در ســه فــاز ســنی دیــده می شــو د : فازشــیرخوارگی: از بــدو تولــد تــا 2 سـالگی کـه در 3 درصـد شـیرخواران و بیشـتر در نواحـی گونه هـا و چانـه دیــده می شــود. فازکودکــی: بیــن 2 تــا 12 ســالگی و بیشــتر در نواحــی فلکســورال دیــده می شــود. فــاز بزرگســالی: ایــن اگزمــا در بزرگســالان بیشــتر در نواحــی فلکســورال، دور چشــم ها، دســت ها و آنوژنیتــال دیــده می شــود. بــرای تشــخیص اگزمــای آتوپیــک بایـد بـه عواملـی از جملـه: خـارش، ســابقه وجــود اگزمــا در خانــواده، بیماری هایــی نظیــر رینیــت آلرژیــک و آسـم، باالبـودن IGE و عفونت هـای پوســتی نیــز توجــه کــرد. اگزمای استئاتوتیک: ایـن نـوع از اگزمـا بـا علائـم اشـاره شــده در پوســت های بســیار خشــک و تــرک خــورده به وجــود می آیــد. لازم به ذکـر اسـت کـه از نظـر شـدت و مـدت، بیمـاری اگزمـا بـه 3 دسـته تقســیم می شــود: اگزمــای حــاد: وجــود وزیکــول و خــارش شــدید و گاهــی تــاول در تشــخیص آن تاثیرگــذار اســت. اگزمــای تحت حــاد: می تــوان آن را بــا علائمــی نظیــر خــارش متغیــر از خفیــف تــا شــدید و ایجــاد پلاک هــای پوســته دهنده و قرمــز بــا حاشــیه غیرواضــح و لــک تشــخیص داد. اگزمــای مزمــن: وجــود پالکهــای ضخیــم، خــارش شــدید، ســطح پوســتی برجســته بــا چین هــای واضــح کــه در نواحــیای مثــل پلک‌هــا، پشــت زانــو، پشــت گــردن، ناحیـه مقعـد، اطـراف یا روی دسـتگاه تناســلی و مــچ پــا دیــده می شــود …