اطلاع رسانی در مورد دارو، راه رفتن روی لبه شمشیر

آمارهــا می گوینــد مصــرف و تجویــز دارو در کشــور مــا بیرویــه و بی حســاب و کتــاب اســت. مصــرف خودســرانه دارو نیــز یکــی دیگــر از معضالتــی اســت کــه در کشــور بــه یــک فرهنــگ غلــط تبدیــل شــده اسـت. در واقـع، مصـرف بسـیاری از داروهـا بـه توصیـه دوسـتان و اقـوام و آشــنایان اســت کــه عــوارض آن نیــز در اکثــر مواقــع جبران ناپذیــر خواهدبــود. معضــل دارویــی دیگــر، مصــرف بــالای مســکن ها و آنتیبیوتیک هاســت کــه می توانــد بــه مــرور زمــان مقاومــت دارویــی ایجــاد کنــد. مسـئولان سـازمان غـذا و دارو از آن نگرانــی و دغدغــه دیگــری کــه سـخن می گوینـد، مصـرف نادرسـت و کـم داروهـای بیماری هـای مزمـن اســت کــه مشــکلات فراوانــی در رونــد درمــان ایجــاد می‌کنــد. درمــورد ایــن مشــکلات بــا دکتــر کشـوری تجویـز و مصـرف منطقـی فاطمــه ســلیمانی، رئیــس کمیتــه دارو ســازمان غــذا و دارو صحبــت کرده ایــم. خانــم دکتــر! اقــام تجویــز شــده در هــر نســخه در کشـور چـه تعـداد اسـت و آیـا ایـن میــزان منطقــی اســت؟ میانگیــن کشــوری تجویــز دارو در کشــور مــا 3 قلــم اســت کــه عــدد قابــل قبولــی اســت. بــا توجــه بــه شــرایط دارویــی کشــورمان کــه مــا تک‌تــک دارو اســتفاده نمی‌کنیــم، در ایــن زمینــه دغدغــه و نگرانـی خاصـی نداریـم. مشـکل اصلــی، تجویــز و مصــرف بیرویــه داروهـای آنتیبیوتیـک و مسـکن ها و داروهـای تزریقـی اسـت زیـرا در نیمــی از نســخه ها حداقــل یــک آنتیبیوتیــک تجویــز می شــود و 40درصـد نسـخه ها نیـز یـک نـوع داروی تزریقــی دارد کــه ایــن رقــم بـا اپیدمیولـوژی بیماری هـای شـایع در کشــور مــا همخوانــی نــدارد. منظورتــان از داروهـای تزریقـی، داروهایـی مثـل دگزامتــازون اســت کــه وزارت مـورد مصـرف بیرویـه آن هشـدار بهداشــت در ســال های اخیــر در می دهــد؟ در صــدر ایــن داروهــای تزریقــی دگزامتــازون اســت کــه مصرفــش در کشـور مـا خیلـی بالاسـت. البتـه در 3-2 سـال اخیـر بـا اخطارهایـی کــه در مــورد ایــن دارو داده شــد، مصــرف آن کمتــر شــد، امــا بــاز هــم رتبــه اول مصــرف داروهــای تزریقــی را دارد…