جایگزینی دندان با ایمپلنت

شــایع ترین بیمــاری دهــان و دنــدان، پوســیدگی اســت کــه از دلایــل مهــم از دســت رفتــن دندانهــا هــم محســوب می شــود. ضربــه بــه دندان هــا و نداشــتن دنــدان در اثــر ناهنجاری هــای مــادرزادی هــم باعـث از بیـن رفتـن دنـدان می شـود و جایگزیــن کــردن دنــدان از دســت رفتــه ضــروری اســت تــا در تکلــم، حویـدن و ظاهـر تاثیـر منفـی نگـذارد. حتمــا بایــد بــرای حفــظ دندان هــا مراقبــت روزانــه و رعایــت بهداشــت ماننــد اســتفاده از مســواک، نــخ دنــدان، دهانشــویه و … و معاینه هــای دورهای مرتـب و درمـان مشـکلات و بیماریهـای احتمالـی دهـان و دنـدان را جــدی گرفــت. جایگزینــی دنــدان بــا پروتــز و دســت دنــدان بــه دلیــل نقــش مهمی کــه دندانهــا در زندگــی افــراد دارنــد، در صــورت از دســت رفتــن آنهــا بــه هــر دلیــل، جایگزیـن کردنشـان ضروری اسـت. این کار اغلـب بـا پروتزهـای دندانـی ثابـت ماننـد(بریـج) یـا پروتزهـای متحـرک ماننــد دســتدندان کامــل یــا نیمــه انجــام می شــود امــا هــر کــدام از ایــن روش هـا، مشـکلاتی دارنـد. بیمارانـی که از انـواع دسـت دنـدان اسـتفاده می کننـد، بـا گذشـت زمـان بـا مشـکلاتی از قبیل لقـی دسـتدندان، تحلیـل اسـتخوان فک و ایجــاد ضایعاتــی روی مخــاط دهــان مواجــه می شــوند. بــرای قــرار دادن پروتزهــای دندانــی هــم یــک یــا دو دنـدان سـالم بـه عنـوان پایـه تـراش داده می شــود و یــک پروتــز یکپارچــه روی ایـن پایه هـا قـرار می گیـرد امـا در اثـر ایــن تــراش احتمــال پوســیدگی دنــدان پایـه بـه مـرور زمـان افزایـش می‌یابـد و می توانـد باعـث از بیـن رفتـن دنـدان شـود. از طرفـی بـه علـت وجـود گیـر غذایـی در ایـن ناحیـه، رعایت بهداشـت نیـز دشـوار اسـت. ایمپلنــت بهتــر از پروتــز و دســت دنــدان یکــی از روش هایــی کــه اخیــرا بــرای جایگزینــی دندانهــای از دســت رفتــه اسـتفاده می شـود …