6 داروی جدید درمان دیابت

مجلــه Diabetes Lancet در آگوســت 2014 نوشـت: امـروزه اکثـر بیمـاران دیابتــی، زندگــی راحت تــر و طولانی تــری دارنــد چــون داروهــای بهتــر و مناســب تری بــرای بیمــاری و عـوارض ناشـی از آن سـاخته شـده و در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت. در یکــی دوســاله اخیــر، FDA چنــد داروی جدیـد را بـرای درمـان دیابـت تاییــد کــرده اســت. در حقیقــت از 2013 تاکنــون، 9 داروی جدیــد دیابــت مــورد تاییــد FDA قــرار گرفته انــد کــه در اینجــا بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره می کنیــم. Alogliptin در ژانویـه 2013 کارخانـه داروسـازی Takeda مجــوز ورود ایــن دارو بــه بــازار را گرفــت. ایــن دارو یــک مهارکننــده دیپیتیدیــل بیتیــد از نــوع 4( 4-DPP )اسـت کـه از طریـق مهـار ایــن آنزیــم باعــث فعــال مانــدن 1-GLPو در نتیجــه، ریایــز انســولین میشــود. Alogliptin در ســه محصــول مختلــف، مـورد تاییـد FDA قـرار گرفتـه اسـت: – در فرم ساده با نام Nesina – در ترکیــب بــا متفورمیــن بــا نــام Kazand – در ترکیـب بـا پیوگلیتـازون بـا نـام Oseni روی لیبــل Oseni هشــداری درج شـده کـه در آن بـه احتمـال نارسـایی احتقانــی قلــب، بــه خاطــر وجــود پیوگلیتــازون، یــک تیازولیدیــن ایــون خوراکــی اســت کــه در درمــان دیابــت نــوع 2 اســتفاده میشــود، اشـاره شـده اسـت. ایـن دارو هـم در کارخانــه Takeda تولیــد شــده اســت. پتنـت ایـن دارو در سـال 2012 تمـام شــد و ســایر کارخانه هــا نیــز حــق اســتفاده و ســاخت ایــن دارو را پیــدا کردنــد. Canagliflozin ایــن دارو از کارخانــه داروســازی Janssen ،اولیــن دارو از یــک گــروه جدیـد داروهـای دیابـت نـوع2 اسـت کــه FDA آن را در مــارس 2013 تاییــد کــرد. ایــن دارو یــک مهارکننــده ســدیم – گلوکــز کوترنســپورتر اســت کــه جــذب مجــدد گلوکــز در کلیــه را بــاک کــرده و در نتیجــه ترشــح گلوکــز را در ادرار افرایــش می دهــد. ایــن داروی خوراکــی، طــوری طراحی شــده کــه کنتــرل قندخــون را بهبــود می بخشــد امــا در کنــار رژیــم غذایــی صحیــح و ورزش کارآمــد خواهــد بــود. در تحقیقــات کلینیکــی، بهبــود هموگلوبیــن A1C( عاملــی بــرای کنتـرل قندخـون) و قنـد خـون ناشـتا در 10 هــزار بیمــار دیــده شــد و باعــث شــد بتوانــد تاییــد FDA را به دســت آورد. از جملــه عــوارض جانبــی مهــم آن می تــوان بــه دهیدراســیون کــه باعــث گیجــی و غــش می شــود و عفونــت قارچــی دســتگاه تناســلی اشــاره کــرد. ایــن دارو مخلوطــی از مــت فورمیــن همــراه بــا کاناگلوفلوریــن اســت. Farxiga FDA ایــن داروی خوراکــی را در ژانویــه 2014 تاییــد کــرد. اســم دیگــر آن را بــا گلیفلوزیــن اســت…