ایدز قابل کنترل است

زمانــی نــه چنــدان دور، ایــدز تابــوی تلخـی بـود و قضاوت هـای منفـی زیـادی در مـورد مبتلایـان میشـد. دربـاره علـل ابتـلابــه ایــن بیمــاری تــا روش هــای سـرایت آن دیدگاههـای اشـتباهی وجـود داشــت کــه باعــث می شــد بیمــاران عــاوه بــر رنــج بیمــاری، دچــار انــزوا و متحمــل ناراحتی هــای روانــی شــوند ولـی امـروزه بـا اطلاع رسـانی وافزایـش سـطح آگاهـی جامعـه، ایدز یـک بیماری صعب العلاج شــناخته می شــود. دکتــر مینــو محــرز، رئیــس مرکــز تحقیقــات ایــدز ایــران در این بــاره می گویــد: بیــش از 30 ســال اســت کــه ایــدز در دنیــا اپیدمــی شــده و ایــن بیمــاری بــرای اولیــن بــار در کشــور مــا در افــرادی کــه از فراورده هــای خونــی اســتفاده کــرده بودنــد، بــروز کــرد. محــرز بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار مبتلایـان بـه ایـدز تـا پایـان تابسـتان 93 ،28 هــزار و 660 هــزار نفــر و آمــار تخمینــی 90 هــزار نفــر اســت …