دارویی از دل طبیعت

بابونــه، گیاهــی اســت یکســاله، معطــر و بــه ارتفــاع ۲۰ تــا ۴۰ سـانتیمتر کـه بـه صـورت خـودرو در مــزارع و کنــار جاده هــا می رویــد. ســاقه آن دارای انشــعاباتی اســت و برگ هــای آن بریدگی هــای باریــک و دراز بــا ظاهــر برگچــه ماننــد دارد. قســمت مــورد اســتفاده ایــن گیــاه، کاپیتول هــای آن اســت کــه در فاصلــه ماه هــای اردیبهشــت تــا مهــر مــاه، آن را از ســاقه جــدا می کننــد. نــام لاتیــن بابونــه camomille از کلمـات یونانـی khamai و malon بـه معنــی گل هــای کوچــک بــا بــوی ســیب گرفتــه شــده اســت. در میــان انــواع گوناگــون بابونــه، (بابونــه رومــی) شــهرت بیشــتری دارد کــه نــام علمی آن Chamaemelum nobile اســت. بابونــه گیاهــی کوچــک اســت کــه بــوی معطــری دارد ســاقه آن بــه رنــگ ســبز مایــل بــه ســفید، برگ هــای آن کوچــک متنــاوب و دارای بریدگی هــای باریــک، نامنظــم و پوشــیده از کــرک اســت. گل هــای آن مجتمــع در یــک ســطح کــه بــه طــور منفــرد در انتهــای ســاقه گل دهنــده در تابســتان ظاهــر هاشــود. در هــر ســطح، گل هــای ســفید در اطــراف و گل هــای زرد در قســمت وســط قــرار دارنــد. کاپیتول هــای ایــن گیــاه دارای اســانس هســتند. ایــن اســانس در حالــت تــازه دارای رنــگ آبــی تیــره اسـت کـه مربـوط بـه وجـود مـادهای بــه نــام آزولــن می باشــد و تدریجــا بـا تأثیـر هـوا و نـور رنـگ آن سـبز و قهـوهای می شـود. ایـن اسـانس دارای ســزکوئی ترپنهــای b و g و همچنیــن ماتریکاریــن (Matricarine )اســت. موارد استفاده اســتفاده از بابونــه در زیبایــی بســیار زیــاد اســت. خــواص ایــن گیــاه بــه خصــوص بــرای پوســت های شــکننده و حســاس در مقابــل تغییــرات جــوی مفیــد اســت. امــروزه در صنعــت لــوازم آرایــش آن را بــه تنهایــی یــا همـراه بـا گیاهـان دیگـری از قبیـل اکلیــل کوهــی، خلنــگ و بنفشــه بــه کار می گیرنــد. دم کــرده ســاده بابونــه در اســتعمال خارجــی روی پوســت صــورت بــرای حفاظــت از پوســت موثــر اســت. شــامپوی همــراه بــا بابونــه اندکــی رنــگ مــو را روشــن ترکنــد. بابونــه در کنــار زیزفــون و نعنــاع در برخــی از کشــورها مصــرف فراوانــی در صنعــت داروســازی دارد…