رژیم غذایی و استرس کذایی

اضطــراب و اســترس بــا چاقــی و اضافــه وزن ارتبــاط مســتقیمی دارد و از راه هــای مختلــف موجــب افزایــش وزن در افــراد مســتعد می شـود. مرکـز سـیری و گرسـنگی در هیپوتاالمـوس جانبـی مغـز اسـت LH مســوول فرمــان خــوردن اســت. VMH مســئول ســیری اســت. هرگونــه تخریــب یــا صدمــه ای بــه ایــن بخــش مغــز باعــث مشــکل فــرد در خــوردن و دســت کشــیدن از غــذا می شــود. البتــه غیــر از اینکــه اســترس بــر رژیــم غذایــی موثـر اسـت، رژیـم غذایـی نیـز بـر کاهــش یــا افزایــش اســترس اثــر می گــذارد. در همیـن راسـتا مطالعـه ای بـه منظـور بررســی ارتبــاط بیــن وجــود اســترس در طــول دوران زندگــی و چاقــی و اضافــه وزن صــورت گرفــت. ایــن مطالعــه روی بیــش از 110هــزار زن کانادایــی بــا محــدوده ســنی 18 ســال بــه بــالا و در یــک بررســی ملــی در ســال (2008 – 2007 )صــورت گرفــت و از طریــق پرسشــنامه های ویـژه اطلاعـات مربـوط بـه وزن ، قـد و میــزان اســترس موجــود در طــول دوران زندگــی افــراد مــورد ارزیابــی واقــع شــد. در ادامــه مطالعــات میــزان شــیوع چاقــی در مــردان 1/18درصــد و در خانمهــا 16درصــد تخمیــن زده شـد. درصـد اندکـی از شـرکت کنندگان (7/3درصــد) گــزارش شــدند کــه در اکثــر اوقــات زندگــی خــود دچــار اســترس شــدید بــوده انــد. همچنیــن 1/19درصــد ایــن افــراد تــا حــدودی تحــت اســترس قــرار داشــتند، همیــن طــور مشــخص شــد نســبت اســترس در زنــان کمی بالاتــر از مــردان بــوده اســت…