اخبار داخلی و خارجی

اخبار داخلی و خارجی

روزی 1000 نفر!

آماردقیقـی از میـران سـکته مغـزی در کشــور مــا وجــود نــدارد ،امــا بــا توجــه بــه آنکــه ریســک فاکتــور ابتـلا بــه بیماری

ادامه مطلب »
اخبار داخلی و خارجی

راه جدید برای درمان سرطان

محققان دانشگاه کالیفرنیا راه جدیدی را برای تحقیق  در زمینه غربالگری دارو، فرمولاسیون داروهای آرام بخش و درمان سرطان کشف

ادامه مطلب »