ارتباط میان فشار خون و مورتالیتی

محققان چینی در بررسی‌های خود نشان دادند یک ارتباط U شکل میان فشار خون سیستولیک و خطر مورتالیتی در یک کوهورت از بیماران بالای 80 سال دیده می‌شود.

گایدلاین‌های جدید فشار خون ما را مجبور می‌کنند تا سطوح پائین‌تر فشار خون را هم درمان کنیم. این مساله سوال‌های زیادی را پیرامون اهمیت پیش‌آگهی فشار خون در افراد مسن پیش آورده است.

محققان به آنالیز اطلاعات مطالعه Chinese Longitudinal Healthy Longevity پرداخته و ارتباط میان فشار خون و مورتالیتی را در یک کوهورت از افراد بسیار مسن بررسی کردند (حجم نمونه:4658، میانگین سنی: 92 سال، 57 درصد زن).

در طول 3 سال پیگیری، 44 درصد از افراد شرکت کننده در این کوهورت فوت کردند. فشار خون سیستولیک با خطر مورتالیتی ارتباط U شکلی را نشان می‌داد. با این حال، آنالیزهای تعدیل شده ارتباط قابل توجه و معنی‌داری را میان مورتالیتی با فشار خون دیاستولیک، فشار نبض، یا میانگین فشار شریانی نیافتند. فشار خون سیستولیک با کمترین خطر، 129 میلی‌متر جیوه بود. افزایش خطر برای بیمارانی ظاهر شد که فشار خون سیستولیک کمتر از 107 میلی‌متر جیوه یا بیشتر از 154 میلی‌متر جیوه داشتند. این ارتباط پس از خروج بیمارانی که به مدت 5/1 از پیگیری به دور بودند، همچنان پایدار باقی ماند. شکل این منحنی در بیمارانی که در دهه 80، 90 و 100 زندگی خود قرار داشتند، یکسان بود. فشار خون بالاتر با علل قلبی‌عروقی مرگ همراه بود. فشارخون پائین‌تر نیز با علل غیرقلبی‌عروقی مرگ همراهی داشت.

 

توضیح و تفسیر

با توجه به افزایش سن جمعیت‌های مختلف در سراسر جهان، زمان آن فرا رسیده که تحقیقات خود را روی افراد مسن تقویت کنیم. این مطالعه که در سراسر چین انجام شده، مجددا بر ایده Goldilocks تاکید می‌کند: افراد در شرایطی که سطح فشار خونشان نه خیلی بالا است و نه خیلی پائین، بهترین وضعیت را دارند. کاربردهای بالینی این موضوع برای درمان مشخص نیست، زیرا این مطالعه پیش‌آگهی را انتقال می‌دهد و نه تاثیر مداخلات را. از سوی دیگر، انتظار می‌رود نتایج این مطالعه در جمعیت‌های دیگری از بیماران در کشورهای دیگر نیز تکرار شود. در حال حاضر، به نظر می‌رسد شعار «کمتر بهتر است»، در جمعیت افراد بسیار مسن چندان کارآیی نداشته باشد.

CITATION:

Lv YB et al. Revisiting the association of blood pressure with mortality in oldest old people in China: Community based, longitudinal prospective study. BMJ 2018 Jun 5; 361:k2158