محققان دانشگاه تهران با انجام طرح پژوهشی “دستيابی به دانش فنی تهيه رزی گليتازون در مقياس آزمايشگاهی” با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی موفق به تولید این دارو شدند.

محققان دانشگاه تهران به دانش فنی تهیه «رزی گليتازن» که در تنظیم قند خون موثر است، در مقیاس آزمایشگاهی دست یافتند.

 

رزی گليتازن از داروهای بسيار موثر در تنظيم قند خون است كه در حال حاضر در كشور توليد نمی‌شود؛ بنابراین محققان دانشگاه تهران با انجام طرح پژوهشی “دستيابی به دانش فنی تهيه رزی گليتازون در مقياس آزمايشگاهی” با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی موفق به تولید این دارو شدند.

 

در این پروژه روش های مختلف موجود در منابع برای تهيه داروی مورد نظر جمع آوری و پس از بررسی استراتژی های مختلف سنتز، استراتژی مناسب انتخاب شد.

 

همچنین شرايط برای تهيه محصول بهينه مورد توجه قرار گرفت. هدف از این طرح دستيابی به دانش فنی تهيه رزی گليتازون در مقياس آزمايشگاهی و تدوين اطلاعات تجربی است.