تداخلات Lithium Carbonate و Escitalpram

بیمار مردی 41 ساله با سابقه افسردگی و مانیا از داروهای زیر استفاده می نماید :

R/

Tab. Lithium Carbonate                            300mg                            N=100

TDS

 

Tab.Escitalpram                                          20mg                         N=100

 

عصرها 1 عدد

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو ممکن است اثرات سروتونرژیکی اس سیتالوپرام را افزایش دهد بنابراین در صورت مصرف توأمان باید احتیاط زیاد نموده و سطح لیتیوم بررسی و در صورت ضرورت نسبت به کنترل دوزها اقدام شود.