تداخلات دارویی Escitalopram و Carbamazepine

بیمار خانمی 34 ساله با سابقه تشنج و افسردگی داروهای زیر را مصرف می نماید:

R/

Tab.Escitalopram                               20mg                                     N=100 

عصرها 1 عدد

 

Tab.Carbamazepine                              200mg                               N=100                                 

 TDS

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو ممکن است کلیرانس اس سیتالوپرام را با القای سیتوکروم P-450 افزایش دهد بنابراین بیمار را به دقت مانیتور و بررسی نموده و در صورت لزوم و نیاز دوزاژ دارو را تعدیل و تنظیم کنید.