آیا اجباری شدن آزمایشات ژنتیک ازدواج به صلاح است؟

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت عنوان کرد: افراد برای ازدواج باید نزد مشاور ژنتیک بروند و شرح حال درستی از وضعیت خود ارائه دهند تا درصورت لزوم برای آزمایش معرفی شوند، اما ایجاد اجبار برای آزمایش ژنتیک سبب می‌شود نتیجه مطلوب که کاهش معلولیت است، حاصل نشود.

به گزارش نوین دارو دکتر اشرف سماوات در یک برنامه رادیویی عنوان کرد: آزمایشات ژنتیک پیش از ازدواج را در صورتی می‌توانیم داشته باشیم که از قبل، موارد در معرض خطر را شناسایی کرده باشیم و آزمایش برای شخص ضروری باشد، در غیر این صورت انجام آزمایشات ژنتیک مفهومی در نظام پزشکی ندارد.

وی با بیان اینکه اصول پزشکی در برنامه‌های ژنتیک تغییر نمی‌کند، افزود: در ابتدا ما آزمایش ژنتیک را برای کسی که تقاضا کند، انجام نمی‌دهیم. کاری که می‌توانیم انجام دهیم شناسایی افراد در معرض خطر است و مشاوره ژنتیکی که برای افراد مشخص و برای آزمایش ارجاع داده شوند. انجام آزمایش لزوما سبب پیشگیری نمی‌شود تا زمانی که جواب آزمایش مشخص و تفسیر نشود و مداخله پزشکی صورت نگیرد، پیشگیری نمی‌تواند مطرح شود.

سماوات با بیان اینکه نتایج پژوهش ها به نحو مطلوب در اختیار درمان قرار نمی گیرد، عنوان کرد: این موضوع باید برنامه ریزی شود و پژوهش ها به صورت ساختاری در معاونت پژوهش به کار گرفته شوند. ضمن اینکه تحقیقات دانشگاهی باید شرایط لازم را داشته و نتایج کاربردی در درمان داشته باشند.

 

وی در ادامه افزود: اداره ژنتیک وزارت بهداشت با دانشگاه ارتباط تنگاتنگی دارد و دانشجویان تحقیقات را برای این مرکز انجام می‌دهند. همه پژوهش های صورت گرفته در آن بر اساس نیاز بیمارستان است و نتایج در عمل به کار گرفته می‌شوند.

 

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت اظهار کرد: هدف ما کاهش معلولیت‌هاست. بنابراین باید ابزار مناسب برای نیل به این مهم را داشته باشیم. هدف ما مشاوره ژنتیک نیست تا عده‌ای را مجبور به این کار کنیم. زمانی که افراد به اجبار اطلاعات را در اختیار پزشک قرار دهند، نمی‌توان به آن مشاوره گفت. در صورت اکراه و عدم همکاری افراد، شرح حال مناسبی دریافت نمی‌شود و در این شرایط سازماندهی اطلاعات کار مشکل و نشدنی است.

وی خاطرنشان کرد: همه معلولیت‌ها از ناهنجاری‌های ژنتیک ایجاد نمی‌شود و بسیاری از آنها محیطی و اکتسابی است. از سوی دیگر همه معلولیت‌ها به ازدواج فامیلی ارتباط ندارد. بنابراین باید همه واقعیت‌های موجود را واکاوی کنیم که از بهترین ابزار برای کاهش معلولیت استفاده کنیم.