اجرای طرح جداسازی سلول‌های بنیادی از پرده جنینی

دکتر بهنام صادقی مدیر گروه پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی و مجری طرح با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه سلول‌های مزانشیم دارای خاصیت تنظیم سیستم ایمنی هستند، استفاده از سلول‌های مزانشیم جدا شده از پرده جنینی تاثیر بسزایی در کاهش التهاب دارد.

صادقی در ادامه داد: در صورت کسب نتایج مثبت از این پروژه امیدواریم با استفاده از این سلول‌ها در انواع بیماری‌های التهابی از جمله التهاب‌های ناشی از سرطان نیز گام‌های موثری در درمان برداشته شود.

این پروژه مشترک مراحل ابتدایی فاز انسانی خود را طی می‌کند.