نگاهی به آنفلوانزا

آنفلوانــزا یــک بیمــاری حــاد ویروســی تنفســی اســت کــه می توانــد دســتگاه تنفســی فوقانــی یــا تحتانــی را درگیــر کنــد و بــه ســه نــوع کلــی تقســیم می شــود: آنفلوانـزای فصلی (Seasonal Influenza )کــه بــه ســه نــوع A و B و C تقســیم و به وســیله ویروس هــای آنفلوانــزای A و B و Cایجــاد می شــود. علائــم بیمــاری: شــروع ناگهانــی علائــم بیمــاری، تــب، لــرز، دردهــای عضلانــی، ســردرد، ســرفه های خشــک، کاهــش اشــتها، گلــودرد، احســاس فشــار و درد در پشــت چشــم ها، در بعضــی از مواقــع آبریــزش بینــی و در بعضــی از کــودکان اســتفراغ و اســهال کــه حــدود 1 تــا 7 روز طــول می کشــد…