روش جدید درمانی لنفومای مقاوم

محققان برای اولین بار راهی برای استفاده از دارو‌های ایمنی درمانی علیه لنفومای غیر هوچکین مقاوم به درمان ارائه داده اند که شامل ترکیب این دارو‌ها با پیوند سلولی است.

ایمنی درمانی که آن را بلوک کردن چک پوینت‌ها (checkpoint blockage) می‌نامند توانایی سلول‌های ایمنی موسوم به سلول‌های T را برای مقابله با سرطان افزایش می‌دهد و این امر را از طریق برداشتن نوعی اثر پوششی (Cloaking effect) که تومور‌ها از آن برای مخفی شدن در برابر سلول‌های T استفاده می‌کنند، انجام می‌دهد.

متاسفانه این رویکرد در مورد لنفوما‌های غیر هوچکین موثر نیست. با این حال در مطالعه صورت گرفته بوسیله محققان مونت سینای، آن‌ها نشان داده اند که ترکیب این ایمنی درمانی با پیوند سلول‌های بنیادی طی فرایندی که محققان آن را immunotransplant نامیده اند موجب می‌شود که توانایی سلول‌های T برای کشتن سلول‌های سرطانی تا ۱۰ برابر افزایش یابد و این امر می‌تواند در مورد لنفومای غیر هوچکین و به طور ویژه برای ملانوما و سرطان ریه بسیار موثر باشد.

سلول‌های بنیادی پیوندی فضای مناسبی را برای سلول‌های ایمنی تزریق شده فراهم می‌آورند تا تکثیر شده و سیستم ایمنی اصلی بیمار را جایگزین کنند. این سلول‌های T تکثیر شده و یک سیستم ایمنی را می‌سازند که فعال شده و اثرات ضد سرطانی قوی تری را بوجود می‌آورند.

محققان مونت سینای برای اولین بار راهی برای استفاده از دارو‌های ایمنی درمانی علیه لنفومای غیر هوچکین مقاوم به درمان ارائه داده اند که شامل ترکیب این دارو‌ها با پیوند سلولی است و به عقیده محققان می‌تواند موفقیت این دارو‌ها را در مورد سرطان‌هایی مانند ملانوما و ریه به طور قابل توجهی افزایش دهد.