ذره بین

ذره بین

ORBSCAN

بــا افزایــش دانــش چشــم پزشــکی ORBSCAN و پیشــرفت در صنایــع مهندســی پزشــکی و اپتیــک و بــا ایــن فــرض کــه بســیاری

ادامه مطلب »
ذره بین

دارونما چیست؟

زمانی که دکتر هنری بیچر به‌خاطر کمبود دارو در زمان جنگ جهانی دوم ناچار به استفاده از دارونما شد و

ادامه مطلب »