تداخلات دارویی «انسولین» و «متیل پردنیزولون»

بیمار جوانی 28 ساله بوده که به علت دیابت نوع یک و روماتیسم مفصلی از انسولین و متیل پردنیزولون استفاده می‌نماید:

R/

Vial.Insulin                                         70/30                                     N=3 

طبق دستور پزشک

 

Amp.Methyl Prednisolon                 40mg                                      N=3                                

هر 15 روز 1 عدد در عضله

 

 

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان این دو دارو تاثیرات انسولین را کم می‌کند، لذا لازم است دوز هر دو دارو تنظیم و نتیجه درمان ارزیابی شود.