دو روی سکه آسپیرین برای پیشگیری اولیه قلبی‌عروقی

تخمین‌ها از یک متاآنالیز پیشنهاد می‌کند که برای اغلب بیماران پیشگیری اولیه، خطرات تجویز آسپیرین بر مزایای آن برتری دارد.

تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا برای پیش‌گیری از بیماری قلبی عروقی اولیه آسپرین کافی است یا نه، برای بیماران می‌تواند آزاردهنده باشد. محققان یک فراتحلیل به‌روزشده‌ای را با برآوردهای مفید از پیامدهای CV، مرگ و میر، و اثرات مضر برای این استراتژی پیش‌گیری، منتشر کردند.

محققان 15 کارآزمایی تصادفی‌سازی شده‌ای را شناسایی کردند که به مقایسه آسپیرین با یک کنترل برای پیش‌گیری اولیه، با حداقل ۱ سال پی‌گیری اقدام کرده بودند و بر پیامدهای بالینی تمرکز داشتند. کارآزمایی‌ها 165 هزار و 502 بیمار را بررسی کردند (میانگین وزن‌دهی شده پیگیری: 4/6 سال).

آسپیرین در مقایسه با کنترل، خطر مرگ یا مرگ در اثر CV را کاهش نداد. آسپیرین با خطر کمتر انفارکتوس میوکارد همراه بود، اما میان آسپیرین و MI کشنده، برقراری مجدد جریان خون کرونر، آنژین یا بیماری علامتدار شریان محیطی، تفاوت معنی‌داری دیده نشد. نرخ کلی استروک در هر دو گروه مشابه بود، اما گروه آسپیرین ترخ پائین‌تری از استروک ایسکمیک در مقابل گروه کنترل داشتند و تمایل غیرمعنی‌داری به سوی افزایش در استروک‌های هموراژیک دیده می‌شد. خطر خونریزی‌های عمده در گروه آسپیرین در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. آسپیرین با بروز یا مورتالیتی سرطان همراه نبود.

 

بحث و تفسیر

این فراتحلیل، برآورد موازنه تجاری را با آسپرین برای پیش‌گیری اولیه از بیماری CV فراهم می‌کند. تعدادی که برای جلوگیری از یک MI باید درمان شوند، 357 است؛ برای MI غیرکشنده، ۴۰۰؛ و برای استروک ایسکمیک،۵۰۰. تعداد مورد نیاز برای آسیب دیدن به منظور بروز یک مورد خونریزی، ۲۲۲ است؛ برای خونریزی داخل مغزی، ۱۰۰۰. مزایا و خطرات بین افراد، به خصوص با ریسک‌های پایه، تفاوت دارند، اما آسپرین برای پیش‌گیری از اولیه یک استراتژی کلی برد نیست.

CITATIONS:

– Abdelaziz HK et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular events. J Am Coll Cardiol 2019 Jun 18; 73:2915.

– Pignone M. What is so hard about aspirin for primary prevention? J Am Coll Cardiol 2019 Jun 18; 73:2930.