تداخلات «ایمی پرامین» و «پروپرانولول»

 بیمار مردی 29 ساله بوده که به علت افسردگی و تپش قلب و فشارخون از ایمی پرامین و پروپرانولول استفاده می‌نماید:

R/

Tab.Imipramin                                   25mg                                      N=100 

شبی 2 عدد

 

Tab.Propranolol                                40mg                              N=100                                 

روزی 3 عدد

 

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان می‌تواند موجب افزایش اثر و سمیت ایمی پرامین و بروز عوارض جانبی آن شود، لذا پیشنهاد می‌گردد که فقط در صورت ضرورت با کاهش دوز هر دو دارو مصرف شوند. در غیر اینصورت به صورت توامان استفاده نگردند.