فرصتی مناسب برای درمان بیماری‌های تخریب میلین

یافته‌های اخیر پژوهشگران پژوهشگاه رویان می‌تواند افق‌های جدید در درمان بیماری‌های تخریب میلین ایجاد کند.

تولید پیش‌ساز های الیگودندروسیت- سلول‌های گلیال که مسئول ایجاد غلاف میلین پیرامون سلول‌های عصبی در دستگاه عصبی مرکزی هستند- فرصت مناسبی برای درمان بیماری‌های تخریب میلین، مانند ام. اس و ضایعات نخاعی فراهم می‌کند.

 

یکی از روش‌هایی جدید تولید سلول‌های تمایز یافته، باز برنامه ریزی سلول‌های بالغ است به نحوی که به سلول بالغ و تمایز یافته دیگری تبدیل شوند بدون آن که سلول پیش سازی به عنوان واسطه تولید شود.

 

به منظور تولید سلول‌های الیگودندروسیت به روش بازبرنامه‌ریزی، دکتر جوان، لیلا زارع، دکتر حسین بهاروند و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه تربیت مدرس، از یک مهارکننده هیستون داستیلاز به نام Trichostatin A استفاده کردند که کروماتین “رشته حاوی اطلاعات ژنتیکی بدون پروتئین‌هایی که آن را متراکم می‌کنند” را آزاد کرده امکان رونویسی از ژن‌های خاموش را فراهم می‌کند.

 

در این پژوهش سلول‌های آستروسیت “نوع دیگری از سلول‌های گلیال” انسانی و موشی به مدت ۱۲ ساعت در معرض Trichostatin A قرار گرفتند؛ سپس شکل ظاهری و ویژگی‌های سلول‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

 

نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Iranian Journal of Pharmaceutical Research به چاپ رسیده است، نشان داد هر دو گروه آستروسیت های انسانی و موشی شکل ظاهری و خصوصیات ژنی سلول ‌هایالیگودندروسیت را نشان می‌دهند.

 

پس از انتقال سلو های باز برنامه ریزی شده به محیط کشت اختصاصی سلول‌های الیگودندروسیت، سلول‌های بهالیگودندروسیت‌های بالغ تمایزیافته نشانگرهای الیگودندروسیت‌های بالغ را بیان کردند.

 

به گزارش ایسنا نتایج این پژوهش نشان داد می‌توان از Trichostatin A به عنوان بازبرنامه‌ریزی کننده آستروسیت ها بهالیگودندروسیت‌ها استفاده کرد. این یافته می‌تواند افق‌های جدید در درمان بیماری‌های تخریب میلین ایجاد کند.