آیا استاتین‌ها موجب پلی‌نوروپاتی می‌شوند؟

تعدادی از مطالعات مشاهده‌ای پیشنهاد کرده‌اند که ارتباطی میان استاتین‌ها و پلی‌نوروپاتی وجود دارد. در آخرین مطالعه مورد – شاهدی که در این زمینه انجام شده، محققان دانمارکی در یک کلینیک نوروماسکولار دانشگاهی 333 مورد مبتلا به نوروپاتی سنسوری یا سنسوری‌موتور متقارن دیستال را بدون علت شناخته شده شناسایی کردند. این موارد با 283 کنترل سالم که مبتلا به پلی‌نوروپاتی نبودند و عوامل خطر مشترک را مانند دیابت، استفاده زیاد از الکل نیز نداشتند، مقایسه شدند.

استفاده از استاتین‌ها پیش از شروع علایم در 13 درصد موارد و 21 درصد کنترل‌ها گزارش شد. در آنالیزهای تعدیل شده برای متغیرهای بالقوه مخدوش کننده، استفاده از استاتین‌ها با افزایش خطر پلی‌نوروپاتی همراه نبود.

 

بحث و تفسیر

در بیانیه اخیر انجمن قلب آمریکا در مورد عوارض جانبی استاتین‌ها، نویسندگان متذکر می‌شوند که ارتباطی میان استاتین‌ها و نوروپاتی در بعضی مطالعات مشاهده‌ای دیده شده، اما در کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده به آن نرسیده‌اند. این مطالعه جدید، مقیاس را به یک ارتباط علی باز می‌کند. برخی از بیماران درمان شده با استاتین‌ها که پلی‌نوروپاتی غیرقابل توضیح دارند ممکن است آرزو کنند که این دارو را متوقف کنند اما باید مطلع باشند که ما هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای نداریم مبنی بر این که استاتین‌ها باعث بروز پلی‌نوروپاتی هستند.