انکولوژی

Copiktra (duvelisib)؛ Verastem؛ برای درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن، لنفوم لنفوسیتیک کوچک یا لنفوم فولیکولار، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Daurismo (glasdegib)؛ Pfizer؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد تازه تشخیص داده شده در بزرگسالان 75 ساله یا بالاتر، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Erleada (apalutamide)؛ Janssen Oncology؛ برای درمان سرطان پروستات، تأییدشده در فوریه 2018

 

Libtayo (cemiplimab-rwlc)؛ داروسازی Regeneron؛ برای درمان کارسینوم سلول‌های سنگفرشی پوست، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Lorbrena (lorlatinib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک  ALK-مثبت، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdf)؛ AstraZeneca؛ برای درمان لوسمی سلول‌های مویی عودکننده یا مقاوم، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate)؛ Advanced Accelerator Applications؛ برای درمان تومورهای نورواندوکرین گاستروانتروپانکراتیک، تأییدشده در ژانویه 2018

 

Poteligeo (mogamulizumab-kpkc)؛ Kyowa Kirin؛ برای درمان مایکوزیس فونگوئید یا سندرم سزاری، تأییدشده در آگوست 2018

 

Talzenna (talazoparib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان پستان پیشرفته موضعی یا متاستاتیک رگه زایشی زیانبار BRCA-mutated HER2-negative، تأییدشده در اکتبر 2018

 

Tibsovo (ivosidenib)؛ داروسازی Agios؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد با استعداد جهش IDH1، تأییدشده در جولای 2018

 

Vitrakvi (larotrectinib)؛ Loxo Oncology؛ برای درمان تومورهای توپری که دارای ژن فیوژن گیرنده نوروتروفیک تیروزین کیناز (NTRK) هستند، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Vizimpro (dacomitinib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Xospata (gilteritinib)؛ Astellas؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد با جهش FLT3، تأییدشده در نوامبر 2018