کدام عفونت‌های پوستی نیاز به بستری در بیمارستان دارند؟

بدون داشتن گروه کنترل، این گزارش‌های موردی گذشته‌نگر تفکر کنونی را تغییر نمی‌دهند.

براساس این پیش‌فرض که بسیاری از بیماران مبتلا به عفونت پوستی در بیمارستان بستری می‌شوند، محققان پرونده‌ها را در سه بیمارستان کالیفرنیا بررسی کردند تا مشخص شود آیا پیش‌بینی‌های بالینی می‌توانند بیماران مبتلا به سلولیت یا آبسه را که نیاز به مراقبت در سطح بالا دارند شناسایی کنند. مراقبت در سطح بالا به صورت مرگ، بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، یا پروسیجر اتاق عمل تعریف شد.

از حدود 3000 بیمار بستری، 84 مورد نیاز به مراقبت در سطح بالا داشتند. همه این 84 بیمار حداقل یکی از شش ویژگی زیر را داشتند: نتیجه غیرتصادفی تصویربرداری متقاطع، سندرم پاسخ التهابی سیستمیک، دیابت، عفونت قبلی در همان محل، سن > 65 سال، یا عفونت دربرگیرنده دست.

 

بحث و تفسیر

اکثر بیماران مبتلا به عفونت‌های پوستی و بافت نرم به امید درمان شدیدتر در بیمارستان پذیرش می‌شوند، نه برای نگرانی که آنها نیاز به جراحی یا ICU داشته باشند، و ما نمی‌دانیم اگر آنها پذیرفته نشده بودند، چه اتفاقی برای این بیماران اتفاق افتاده بود. در حالی که تلاش برای کاهش استفاده از تخت‌های کمیاب بستری، قابل تحسین است، مطالعه حاضر به نظر می‌رسد بیشتر شبیه پایه‌ای برای مطالعات آینده‌نگر آینده است تا یک قانون تصمیم‌گیری که بتواند امروز استفاده شود.

CITATION:

Mower WR et al. Identification of clinical characteristics associated with high-level care among patients with skin and soft tissue infections. Ann Emerg Med 2018 Nov 9;