بیمار خانمی 38 ساله که به علت افسردگی و تشنج از کاربامازپین و اس‌سیتالوپرام استفاده می نماید:

R/

Tab .Carbamazepine                                     200mg                                            N=50

روزی 3 عدد

 

Tab . Escitalopram                                    10mg                                    N=50

روزی 1 عدد

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان این دو دارو احتمالا موجب افزایش کلیرانس اس‌ستیالوپرام با القای ستیوکروم P450  می شود . لذا لازم است بیمار در خلال درمان به دقت بررسی و کنترل شود و در صورت نیاز دوزاژ داروها تعدیل شود.