بیمار مردی 42 ساله که به علت افسردگی از اس‌سیتالوپرام و به علت کمر درد شدید از ترامادول استفاده می کند.

R/

Tab. Escitalopram                          10mg                     N=50

صبح ها1 عدد

 

Tab.Tramadol                                50mg                           N=30

 

بعد از صبحانه و شام 1 عدد

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان احتمالاً موجب ایجاد سندروم سروتونین شود لذا بیمار باید در خلال درمان مرتب کنترل و در صورت لزوم دوز داروها تغییر و یا یکی از داروها عوض شود.