تائید Atezolizumab برای NSCLC

سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد اندیکاسیون تجویز ایمونوتراپی Atezolizumab با نام ژنریک Tecentriq و محصول Genentech/Roche، گسترده شده و به عنوان درمان خط اول سرطان ریه پذیرفته شده است.

Atezolizumab یک مهارکننده PD-L1 است که اخیرا برای درمان سرطان مثانه و سرطان ریه سلول کوچک تائید شده است. همچنین برای تجویز در سرطان ریه سلول غیرکوچک به عنوان خط دوم نیز پیش از این تائید شده بود.

اندیکاسیون جدید تجویز Atezolizumab برای بیماران مبتلا به NSCLC متاستاتیک بدون موتاسیون‌های ژنومیک EGFR یا ALK، در ترکیب با bevacizumab (با نام تجاری Avastin و محصول Genentech)، paclitaxel و carboplatin، به عنوان خط اول درمانی است.

نتایج کارآزمایی IMpower150 که نشان داد با افزودن این ایمونوتراپی به درمان ترکیبی، بقای بیماران بهبود می‌یابد، منجر به تائید این اندیکاسیون جدید شده است.

در این مطالعه چندمرکزی، برچسب باز، تصادفی‌سازی شده و کنترل شده فاز 3، اثربخشی و ایمنی atezolizumab در ترکیب با carboplatin و paclitaxel، با یا بدون bevacizumab، در بیماران مبتلا به NSCLC مرحله 4 یا متاستاتیک عودکننده غیراسکواموس که پیش از این با کموتراپی به دلیل بیماری پیشرفته درمان نشده‌اند، بررسی شد.

این کارآزمایی 1202 بیمار را وارد کرد، اما آنالیز intention-to-treat بیماران با موتاسیون‌های EGFR و ALK را خارج کرده و در نهایت، 1045 بیمار باقی ماندند.

بیماران به طور تصادفی به دریافت atezolizumab همراه با carboplatin و paclitaxel، یا atezolizumab و bevacizumab همراه با carboplatin و paclitaxel، یا bevacizumab همراه با carboplatin و paclitaxel (گروه کنترل) تقسیم شدند.

میانه زمانی بقای کلی با افزودن atezolizumab به bevacizumab/chemotherapy، معادل 2/19 ماه و برای bevacizumab و کموتراپی به تنهایی، 7/14 ماه بوده است. اما نرخ بقای کلی 24 ماهه با ABCP معادل 43 درصد و برای BCP معادل 34 درصد گزارش شد. ABCP همچنین میانه زمانی بقای بدون پیشرفت بیماری را تا 5/1 ماه در مقایسه با BCP افزایش داد.

شایع‌ترین عوارض جانبی که در بیش از 20 درصد بیماران گروه ABCP گزارش شد، عبارت بودند از خستگی و آستنی، آلوپسی، تهوع، اسهال، یبوست، کاهش اشتها، آرترالژی، هیپرتانسیون و نوروپاتی محیطی.

Atezolizumab پیش از این اندیکاسیون تجویز را به عنوان خط دوم درمانی برای کارسینومای اوروتلیال متاستاتیک دریافت کرده بود و پس از آن، به عنوان درمان خط اول در بیمارانی تائید شد که واجد شرایط برای دریافت سیسپلاتین نبودند.

یک مطالعه اخیر دریافت که Atezolizumab در ترکیب با کموتراپی در بیماران PD-L1+ با سرطان پستان سه‌گانه منفی پیامدهای بیمار را بهبود می‌بخشد.