تاثیر سیگار بر بیماری کبد چرب غیرالکلی

به نظر می‌رسد سیگار یک عامل خطر قابل اصلاح برای ابتلا و پیشرفت بیماری کبد چرب غیرالکلی است.

هرچند درمان اختصاصی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی وجود ندارد، کاهش وزن، پرهیز از الکل، و کنترل شرایط بیماری‌های همراه زمینه‌ای مانند دیابت برای درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی توصیه می‌شود. اما آیا پزشکان باید قطع سیگار کشیدن را هم به بیماران توصیه کنند؟

به منظور بررسی تعیین اثر سیگار کشیدن بر بروز بیماری کبد چرب غیرالکلی و پیشرفت آن، محققان کره‌ای به‌طور طولی استفاده از سیگار را که خود بیمار گزارش می‌کرد، همراه با اندازه‌گیری سطح کوتینین ادرار، بررسی و در 200 هزار نفر که در ابتدا مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی نبودند، سونوگرافی شکمی انجام دادند. افراد سالانه یا هر دو سال یک بار به مدت 1/4 سال معاینه بالینی کامل می‌شدند، یعنی یک میلیون فرد – سال پیگیری. شدت بیماری کبد چرب غیرالکلی با استفاده از NAFLD fibrosis score ارزیابی شد.

در میان مردان، میزان سیگاری بودن افراد بر اساس هرگز، قبلا و اکنون، به ترتیب 1/37، 5/25 و 4/37 درصد بود. این میزان در زنان به ترتیب عبارت بود از 5/94، 2/3 و 2/2 درصد. یک ارتباط دوز – پاسخ مثبت بین pack-years و بروز بیماری کبد چرب غیرالکلی دیده شد. در آنالیزهای چند متغیره، در مقایسه با مردانی که اصلا سیگار نکشیده بودند، مردان با 10 تا 19 pack-years، معادل 25 درصد بیشتر احتمال داشت که مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی شوند. این میزان در افرادی با 20 pack-years یا بیشتر، به 36 درصد رسید. در زنان، در مقایسه با زنانی که اصلا سیگار نکشیده بودند، بروز بیماری کبد چرب غیرالکلی 25 درصد بیشتر از افرادی بود که 5 تا 10 pack-years سیگار می‌کشیدند و در مقایسه با افرادی که 10 pack-years یا بیشتر سیگار می‌کشیدند، این میزان افزایش به 46 درصد رسید. علاوه براین، تعداد pack-years ارتباط مثبتی با فیبروز بالاتر براساس NFS متوسط یا بالاتر دارند. سطح کوتینین ادار نیز ارتباط مثبتی با خطر بیماری کبد چرب غیرالکلی داشت.

 

بحث و تفسیر

هرچند نویسندگان متذکر شدند که وضعیت سیگار کشیدن شرکت کنندگان از خودشان سوال شده بود و خطای اندازه‌گیری ممکن است منجر به عامل مخدوش کننده باقی‌مانده شود، ارتباط مثبت با بیماری کبد چرب غیرالکلی با اندازه‌گیری سطح کوتینین ادراری هم دیده شد. علاوه براین، حجم نمونه بزرگ مطالعه و مشاهده ارتباط دوز – پاسخ، این یافته‌ها را متقاعد کننده کرده است. همانطور که به بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی توصیه می‌شود که وزن خود را کم کنند، باید به آنها تاکید کرد که سیگار خود را هم قطع کنند.