تداخلات دارویی «دولوکستین» و «تیوریدازین»

بیمار آقایی است 38 ساله که به علت افسردگی و سایکوز و درد عضلات پا از دولوکستین و تیوریدازین به طور همزمان استفاده می نماید.

R/

Cap .Duloxetine                                             20mg                                              N=50

روزی 2 عدد

 

Tab . Thioridazine                                      25mg                                    N=50

روزی 3 عدد

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان می تواند باعث طولانی شدن فاصله QT در EKG شده و خطر آریتمی های بطنی و حتی مرگ ناگهانی را افزایش دهد لذا مصرف توامان این دو دارو ممنوع است.