تداخلات «آمی‌تریپ تیلین» و «دولوکستین»

بیمار خانمی 48 ساله می باشد که به علت درد مزمن کمر برای ایشان آمی تریپ تیلین و دولوکستین تجویز شده است.

R/

Tab. Amitriptyllin                           25mg                     N=50

َشبی 1 عدد

 

Tab.Duloxetine                             30mg                           N=50

 

صبح ها 1 عدد

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو باعث افزایش سطح خونی آمی تریپ تیلین می شود لذا لازم است مقدار دوز آن کاهش و سطح خونی آن مرتب کنترل شود.