بهینه‌سازی در داروی ضدسرطان

بررسی تاثیر پودوفیلوتوکسین بر روی رده سلولهای سرطان معده K562 ,AGS با استفاده از نانو ذرات لیپیدی لیپوفکتامین عنوان پژوهشی است که توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

 

شیمی درمانی یکی از اصلی ترین روش های درمان سرطان است. طی چندین سال اخیر داروهای طبیعی و مصنوعی زیادی برای درمان سرطان با اثرات و بازدهی های مختلف استفاده شده است. پودوفیلوتوکسین (podophyllutoxin)، ترکیب غیر الکلی سمی و جزو خانواده لیگنان‌هاست که در برخی از گیاهان تولید می شود و به خاطر دارا بودن خواص سلول کشی (cytotoxicity)، ضد ویروسی و ضد سرطانی، چندین سال است که مورد توجه قرار گرفته است.

 

با این حال، به دلیل اثرات جانبی ناشی از غیر اختصاصی بودن سمیت سلولی و نامحلول بودن در آب، تاکنون استفاده از آن بازدهی قابل توجهی نداشته است. این عیب استفاده از این ترکیب در درمان کلینیکی سرطان را محدود کرده است. از این رو تلاش زیادی صورت گرفته است تا با استفاده از ناقل های لیپیدی پربازده بتوانند چنین ترکیباتی را بطور اختصاصی و موثر وارد سلول ها کنند. برای این منظور با استفاده از روش های شیمیایی، آنالوگ ها و مشتقات سنتزی زیادی از این ماده ساخته شده است که اثرات بهتری نسبت به پودوفیلوتوکسین دارند.

 

با این حال برای بررسی اثر این ترکیب برروی رده های سلولی دیگر، میتوان از ناقل های دیگری که تاکنون برای این ترکیب مورد استفاده قرار نگرفته است استفاده کرد. یکی از این ناقلها که معمولا برای تحویل ترکیبات دارویی وDNA و پروتیین به سلول ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیپوفکتامین (lipofectamine) بوده، که در مطالعات زیادی بازدهی خوبی نشان داده است. پس میتوان در مطالعه ای دیگر برای تحویل پودوفیلوتوکسین به سلول ها، از این ناقل استفاده کرد و بازدهی این ترکیب بر روی سلولهای مخلتف را با استفاده از این ناقل سنجید.

 

از این رو با حمایت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی طرحی در این زمینه با عنوان ” بررسی تاثیر پودوفیلوتوکسین بر روی رده سلولهای سرطان معده K562 ,AGS با استفاده از نانو ذرات لیپیدی لیپوفکتامین” توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

 

هدف اصلی این طرح مطالعه اثر پودوفیلوتوکسین بر روی رده‌ سلولی سرطانی معده , K562 ,AGSبا استفاده از ناقل لیپوفکتامین است. همچنین بررسی بازدهی لیپوفکتامین در تحویل پودوفیلوتوکسین به سلولها و بررسی بیان ژنهای مرتبط با آپوپتوز و یهینه کردن استفاده از پودوفیلوتوکسین به عنوان ترکیب ضد سرطان نیز در این پژوهش انجام شد.