تداخلات دارویی: « بوپروپیون » و «کاربامازپین»

بیمار آقایی 45 ساله بوده که به علت افسردگی و تشنج از داروهای بوپروپیون و کاربامازپین استفاده می نماید:

R/

Tab . Bupropion                                                 150mg                                N=50                             

 روزی 1 عدد

 

Tab.Carbamazepine                                            200mg                                     N=100                             

روزی 3 عدد

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف کاربامازپین می تواند سطح خونی بوپروپیون را کاهش دهد لذا لازم است بیمار مرتب مانیتور شده و دوز داروها تنظیم گردد.