تداخلات دارویی: «بروموکریپتین» و «تری فلئوپرازین»

بیمار خانمی 30 ساله بوده که به طور همزمان از بروموکریپتین و تری فلئوپرازین استفاده می نماید.

R/

Tab .Trifluoperazin                                        1mg                                    N=100

روزی 2 عدد

 

Tab . Bromocriptin                                           2/5mg                              N=50

روزی 2 عدد

نتیجه تداخل:

مصرف توأمان این دو دارو اثر آنتی پرولاکتینی بروموکریپتین را کاهش می دهد لذا ضروری است یا داروی دیگر جایگزین شود یا دوز هر دو دارو تنظیم گردد.