تداخلات دارویی: «دومپریدون» و «بروموکریپتین»

بیمار خانمی 26 ساله بوده که از داروهای دومپریدون و بروموکریپتین به طور همزمان استفاده می نماید :

R/

Tab. Bromocriptine                       2/5mg                             N=30

روزی 1 عدد

 

Tab.Domperidone                         10mg                                     N=50

 

قبل از هر غذا 1 عدد

 

نتیجه تداخل:

 مصرف توامان این دو دارو باعث از بین رفتن اثر بروموکریپتین می شود لذا مصرف همزمان آنها توصیه نمی گردد.