تداخلات دارویی: دیگوکسین، اریترومایسین و تریامترن اچ

بیمار خانمی 63 ساله بوده که به علت نارسایی قلبی از دیگوکسین و به علت عفونت تنفسی از اریترومایسین و به علت فشار خون بالا از تریامترن اچ استفاده می کند:

R/

Tab.Digoxin                             0/25mg                                 N=100 

روزی نصف قرص به غیر از جمعه ها

 

Tab.Erythromycin                                 400mg                               N=30                                 

هر 6 ساعت 1 عدد

Tab.Triamteren-H                                                     N=50              هر روز صبح 1 عدد              

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این سه دارو ممکن است باعث بروز علائم مسمومیت با دیگوکسین مثل حالت تهوع یا استفراغ یا اسهال شدید شود، لذا باید بیمار به دقت مانیتور شده و در صورت لزوم دوز داروها تنظیم یا بعضی از آنها قطع گردد.