فهرست جدید داروهای فوریتی وزارتخانه

در نامه ای از سوی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به تمامی شرکتهای وارد کننده دارو فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز این سازمان اعلام شد.

 

در نامه ای از سوی محمد عبده زاده مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به تمامی شرکت های وارد کننده دارو فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ ۹۷/۸/۱ این سازمان اعلام شد.

 

متن نامه بدین شرح است:

 

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ ۹۷/۸/۱ اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل در تامین داروهای فوریتی، موارد زیر به استحضار می‌رسد. بدیهی است، تمامی شرکت های متقاضی موظف به رعایت همه مفاد هستند.

 

تمامی شرکت های متقاضی تامین داروهای مورد نیاز فوریتی صرفا پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند و قیمت فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد.

 

اطلاعات درخواست شده صرفاً می باید در قالب فایل الکترونیک و با فرمت اکسل، در پاکت در بسته تا تاریخ ۹۷/۸/۹ به دبیرخانه محرمانه سازمان تحویل گردد. به درخواست هایی که پس از این تاریخ یا با فرمت دیگری ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

در ستون های مربوط به قیمت واحد دارو فقط یک عدد درج شود و از نوشتن واحد ارزی (ریال یا یورو) در کنار عدد جداً خودداری شود.

 

ملاک تصمیم گیری و انتخاب شرکت برنده فراخوان، مطابقت با منبع واردات و قیمت ارزی می باشد.

 

شرکت‌هایی که در فراخوان تامین داروهای فوریتی پذیرفته می شوند می باید حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری پس از ارسال نامه کتبی اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل نموده و ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به ترخیص دارو اقدام نمایند.

 

از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت تامین داروهای فوریتی می باشد لذا پس از اعلام کتبی اداره کل دارو به شرکت وارد کننده، در صورت عدم تامین به‌ موقع یا انصراف از تامین دارو، شرکت مربوط در نوبت اول به‌ مدت سه ماه از حضور در کلیه فراخوان های قیمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم گیری خواهد شد.