LDL تا چه اندازه کاهش یابد؟

نتایج یک متا آنالیز نشان می‌دهد کاهش کلسترول LDL به سطوح بسیار اندک ایمن است و خطر حوادث عروقی ماژور را کاهش می‌دهد.

ایمنی و اثربخشی کاهش کلسترول LDL به سطوح بسیار اندک و پائین همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. برای پاسخ به این پرسش، محققان با استفاده از داده‌های متا آنالیز 26 کارآزمایی‌ بالینی که در قالب Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration انجام شده، روی بیمارانی تمرکز کردند که سطح LDL پایه آنها کمتر از 70 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود. محققان به این آنالیز، داده‌های 3 کارآزمایی بالینی را که در مورد عوامل کاهنده غیراستاتینی کلسترول LDL (ازتیمیب، proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 [PCSK9] inhibitors و anacetrapib) بودند، افزودند.

در شرکت‌کنندگانی که استاتین مصرف می‌کردند، هر 7/38 میلی‌گرم در دسی‌لیتر کاهش در LDL با ماهش حوادث ماژور عروقی همراه بود، با نسبت خطر 78/0. درمان‌های غیراستاتینی کاهش مشابهی را در خطر نشان دادند (نسبت خطر: 79/0). کاهش LDL با هیچ گونه حوادث جانبی ایمنی از پیش تعیین شده (عوارض جانبی جدی، میالژی، افزایش در آنزیم‌های کبدی، آغاز دیابت جدید، استروک هموراژیک یا سرطان).

 

بحث و تفسیر

این متاآنالیز با طراحی و انجام خوب از کارآزمایی‌های استاتینی و غیراستاتینی، کاهش پایداری را در حوادث قلبی‌عروقی ناشی از کاهش بیشتر کلسترول LDL، فراتر از هدف متعارف که کمتر از 70 میلی‌گرم در دسی‌لیتر است، نشان می‌دهد. این داده‌ها از این فرضیه حمایت می‌کنند که LDL وابسته به دوز با بیماری قلبی‌عروقی مرتبط است. با این حال، مکانیسم کاهش LDL همچنان مورد بحث است و اثرات طولانی‌مدت درمان‌های جدید غیراستاتینی به مطالعات بیشتری نیاز دارند. یافته‌های این متاآنالیز پیشنهاد می‌کنند که پایش منظم LDL از نظر بالینی ارزشمند است و این کار بالین باید در روزآمد کردن گایدلاین‌های درمان کلسترول منعکس شود. با توجه به این نتایج که به دست آمده، به نظر می‌رسد LDL هرچه کمتر باشد، بهتر است.

CITATION:

Sabatine MS et al. Efficacy and safety of further lowering of low-density lipoprotein cholesterol in patients starting with very low levels: A meta-analysis. JAMA Cardiol 2018 Aug 1; [e-pub].