معرفی مورد: لیکن پلان

معرفی مورد: آقای 69 ساله‌ای با سابقه 2 ماهه از راش‌های خارش‌دار به کلینیک درماتولوژی مراجعه کرد. راش‌ها در ابتدا روی مچ راست ظاهر شده و سپس طی 2 هفته به بازوها، پاها و تنه نیز گسترش یافته بود. در سابقه پزشکی بیمار، عفونت هپاتیت سی جلب توجه می‌کرد که به همین دلیل، یک دوره درمان 12 هفته‌ای از elbasvir و grazoprevir را 3 ماه پیش از ظهور راش دریافت کرده بود.

در معاینه بالینی، پاپول‌های متعدد بنفش‌رنگ روی سطح قدامی ساعد (Panel A) و سطح دورسال دست‌ها (Panel B)، همچنین تنه و پاها مشهود بود. چندین ضایعه نشان دهنده الگوی خطوط ریز نقره‌ای از نقاط و خطوط بود که Wickham’s striae نامیده می‌شوند. بیوپسی از ضایعات، نشان از وجود هیپرکراتوز، هیپرگرانولاسیون wedge-shaped، sawtooth rete pegs و التهاب لنفوسیتیک bandlike بود که همگی، تائید کننده تشخیص لیکن پلان است.

هرچند دلیل این بیماری به درستی مشخص نیست، تصور می‌شود که یک بیماری اتوایمیون است. لیکن پلان ارتباط شناخته‌شده‌ای با عفونت هپاتیت سی دارد.

در این بیمار، ارتباط میان عفونت HCV، که تحت درمان قرار گرفته بود، با جوش‌های بعدی مشخص نیست.

گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی یا داخل ضایعات می‌تواند در درمان اولیه استفاده شود، با نوردرمانی اولتراویولت و عوامل ایمونوساپرسیو برای موارد شدید تجویز می‌شوند.

این بیمار با کلوبتازول موضعی و narrow-band ultraviolet B درمان شد که در عرض یک ماه پس از آغاز درمان، کاهش در تعداد ضایعات دیده شد.