موارد تجویز و تداخلات «سیپروفلوکساسین»

موارد و مقدار مصرف قرص سیپروفلوکساسین

الف) عفونت خفیف تا متوسط مجاری ادراری ناشی از باکتری‌های حساس

بزرگسالان: مقدار 250 میلی‌گرم خوراکی یا 200 میلی‌گرم تزریقی هر 12 ساعت مصرف می‌شود.

ب) اسهال عفونی، عفونت‌های خفیف تا متوسط مجاری تنفسی، عفونت‌های استخوان و مفصل و عفونت‌های شدید یا دارای عوارض.

بزرگسالان: 500 میلی‌گرم خوراکی یا 400 میلی‌گرم وریدی هر 12 ساعت مصرف می‌شود.

پ) عفونت‌های شدید یا دارای عوارض مجرای تنفسی، استخوان‌ها، مفاصل، پوست یا ساختمان‌های پوستی

بزرگسالان: 750 میلی‌گرم خوراکی هر 12 ساعت یا 400 میلی‌گرم وریدی هر 8 ساعت مصرف می‌گردد.

ت) عفونت‌های داخل شکمی (همراه با مترونیدازول)

بزرگسالان: 500 میلی‌گرم خوراکی هر 12 ساعت برای مدت 7 تا 14 روز مصرف می‌شود.

ث) سینوزیت حاد خفیف تا متوسط ناشی از هموفیلوس آنفلو انزا، استرپتوکوک پنومونیه یا موراکسلا کاتارالیس، پروستاتیت خفیف تا متوسط مزمن ناشی از اشریشیاکولی یا پروتئوس

بزرگسالان: 400 میلی‌گرم از راه انفوزیون وریدی طی 60 دقیقه هر 12 ساعت یا 500 میلی‌گرم خوراکی هر 12 ساعت مصرف می‌شود.

ج) سوزاک ساده

بزرگسالان: 250 میلی‌گرم خوراکی در یک دوز منفرد مصرف می‌گردد.

چ) پنومونی بیمارستانی ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا یا کلبسیلا پنومونیه؛ درمان تجربی تب در بیماران نوتروپنی (همراه با پیپراسیلین)

بزرگسالان: 400 میلی‌گرم وریدی هر 8 ساعت به مدت 10 تا 14 روز تجویز می‌گردد.

ح) آنتراکس استنشاقی (پس از تماس)

بزرگسالان: ابتدا 400 میلی‌گرم هر 12 ساعت به‌صورت وریدی تجویز می‌گردد تا وضعیت حساسیت مشخص شود و سپس به صورت 500 میلی‌گرم خوراکی هر 12 ساعت ادامه پیدا می‌کند.

کودکان: mg/kg10 هر 12 ساعت از راه وریدی و سپس mg/kg15 خوراکی هر 12 ساعت مصرف می‌شود. نباید دوز مصرفی از mg/day800 در فرم وریدی یا mg/day1000 در فرم خوراکی بیشتر شود.

در تمام بیماران، از یک یا دو ترکیب ضدمیکروبی دیگر نیز باید استفاده شود. به محض بهبودی بالینی از فرم خوراکی دارو استفاده شود. درمان برای مدت 60 روز ادامه پیدا می‌کند.

خ) عفونت ساده مجاری ادراری ناشی از اشریشیاکولی، پروتئوس، انتروکوک یا استافیلوکوک ساپروفیتوکوس

بزرگسالان: 500 میلی‌گرم (از فرم آهستهرهش) از راه خوراکی یک بار در روز به مدت 3 روز.

د) عفونت شدید مجاری ادراری ناشی از اشریشیاکولی، کلبسیلا، پروتئوس، انتروکوک یا سودومونا، پیلونفریت ساده ناشی از اشریشیاکولی

بزرگسالان: 1000 میلی‌گرم (از فرم آهستهرهش) از راه خوراکی یک بار در روز به مدت 7 تا 14 روز مصرف می‌شود.

ذ) عفونت شدید مجاری ادراری یا پیلونفریت

کودکان 1 تا 17 سال: mg/kg10-6 (تا حداکثر 400 میلی‌گرم) از راه وریدی هر 8 ساعت مصرف می‌شود.

در صورت امکان باید دارو را به mg/kg20-10 از فرم خوراکی (تا حداکثر 750 میلی‌گرم) هر 12 ساعت تبدیل نمود.

حتی در کودکانی که وزن بالاتر از 51 کیلوگرم دارند، نباید از دوزهای ذکر شده فراتر رفت.

– مصرف شیر و لبنیات، آب پرتقال و نوشیدنی های انرژی زا همراه با این دارو منجر به کاهش اثربخشی آن می شود.

 

تداخل دارویی قرص سیپروفلوکساسین

آنتیاسیدهای حاوی آلومینیم و منیزیم ممکن است با جذب سیپروفلوکساسین تداخل کنند. باید حداقل دو ساعت بین مصرف آنها فاصله باشد.

پروبنسید با ترشح لوله‌ای کلیوی سیپروفلوکساسین تداخل کرده و مصرف همزمان آن به ایجاد غلظت پلاسمایی بالای سیپیروفلوکساسین منجر می‌شود. مصرف همزمان سوکرالفات با سیپروفلوکساسین، جذب این دارو را حدود 50 درصد کاهش می‌دهد.

سیپروفلوکساسین ممکن است دفع تئوفیلین را کاهش و خطر مسمومیت با تئوفیلین را افزایش دهد.

آمینوگلیکوزیدها و بتالاکتام‌ها می‌توانند باعث ایجاد اثرات سینرژیک شوند. از مصرف همزمان آنها پرهیز شود.

سیپروفلوکساسین ممکن است باعث افزایش سطح پلاسمایی تیزانیدین و افت فشارخون، بی‌خوابی، منگی و کاهش مهارت‌های سایکوموتور گردد. از مصرف همزمان آنها پرهیز شود.

سیپروفلوکساسین می‌تواند منجر به افزایش اثرات ضدانعقادی وارفارین شود. لازم است PT از نزدیک مانیتور شود.

این دارو بایستی حداقل ۲ ساعت قبل یا ۶ ساعت پس از مصرف سایر داروها مصرف گردد که ممکن است با آن ترکیب شود، و اثربخشی آن را کاهش دهد. از داروساز خود در مورد سایر داروهایی که میتوانید با آن مصرف نموده و ممنوعیتی ندارد کسب اطلاع نمایید.

این نمونه ها عبارتند از: کوئیناپریل، سولامر، سوکرالفات، ویتامین ها / مواد معدنی (از جمله آهن و روی، مکمل ها) و محصولات حاوی منیزیم، آلومینیوم، یا کلسیم (مانند آنتی اسیدها، محلول دیدانوزین، مکملهای کلسیم).