انتشار کتاب نحوه اختصاص محاسبات دارویی

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، کتاب نحوه اختصاص محاسبات دارویی برای پرستاران را ترجمه و منتشر کرد.

 

مرجان کرباسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم و رضا شاکریاری، دبیر انجمن علمی پرستاری این دانشگاه، کتاب محاسبات دارو برای پرستاران نوشته‌ بونیتا ای برویلس را برای نخستین ‌بار به فارسی ترجمه کردند.

این کتاب حاوی مطالبی است که مشکلات محاسبات انواع داروها را برای کارکنان شاغل در بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف و دانشجویان رشته‌های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و … برطرف می ‌کند.

این کتاب با تصاویر رنگی و نمودارها، محاسبات انواع داروها مثل داروهای تزریقی، قرص، کپسول، شیاف و … برای اطفال و بزرگسالان به صورت جداگانه با مثال، پرسش‌ و حل مسائل ارائه کرده است.

کتاب محاسبات دارویی برای پرستاران در 141 صفحه منتشر شده است.