زمانی که درمان‌های مبتنی بر ایمنی مدیریت تومورهای توپر را با انقلابی مواجه کرده است، ایمونوتراپی موفقیت‌آمیز برای گلیوبلاستوما همچنان مورد چالش است. polio-rhinovirus chimera نوترکیب یک واکسن آنکولیتیک نوروتروپیک زنده ضعیف شده جدید است که نوروویرولانس انتخابی علیه گلیوما دارد.

محققان در گزارشی به نتایج به دست آمده از مطالعه فاز یک که روی انسان انجام شده و PVSRIPO به داخل تومور تزریق شده، اشاره کرده‌اند. شرکت‌کنندگان 61 بیمار مبتلا به گلیوبلاستومای عودکننده و بیماری قابل اندازه‌گیری  بودند که با هیستوپاتولوژی تائید شده بودند. این بیماران با میانه زمانی 6/27 ماه پیگیری شدند.

بقای بیماران مشابه افرادی بود که در historical control cohort در طول 18 ماه اولیه گزارش شده بود (میانه بقا: 5/12 ماه در مقابل 3/11 ماه در گروه کنترل). پس از آنکه این منحنی بقا در سطح 21 درصد به سطح ثابت رسید، به مدت 5 سال در همان حالت باقی ماند. یکی از بیماران پس از برداشتن کاتتر، دچار هموراژی اینتراکرانیال محدود کننده دوز شد. فقط 8 درصد از عوارض جانبی باقی‌مانده درجه 3 یا بالاتر بود و شامل همی‌پارزی، دیستونی، سردرد، تشنج و اختلالات روانی می‌شد.

در طول دوره اضافه کردن دوز، مدیریت ادم پریتومورال با مشکل مواجه شد که نیاز به افزایش دوزهای مکرر و افزودن bevacizumab به مراقبت‌های حمایتی پس از PVSRIPO پیدا کرد.

 

توضیح و تفسیر

در طول دهه گذشته، انکولوژیست‌ها به مطالعات ایمونوتراپی تومورهای توپر عادت کرده‌اند که نتایجی حاکی از بقای طولانی‌مدت بیماران را نشان دهد. نتایج کنونی یکی از نخستین منحنی‌های بقای صاف را در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما نشان داده است. عواملی که پاسخگویی مطلوب را پیش‌بینی کنند، مشخص نشده‌اند. پیش از آنکه نتایج این مطالعه فاز یک بر کار بالین تاثیر بگذارد، باید به سوالات پاسخ داده شود. میزان غیرمنتظره ادم مغزی به دنبال PVSRIPO به افزایش دوز و افزودن bevacizumab برای مدیریت ادم مغزی مقاوم به گلوکوکورتیکوئید نیاز دارد. علاوه براین، مطالعات مختلف نیز باید به بررسی روند مطلوب انتخاب بیماران بپردازند. هرچند کار بالین براساس نتایج یک مطالعه فاز یک تغییر نخواهد کرد، این یافته‌ها می‌توانند محرکی باشند برای حوزه نوروانکولوژی برای ادامه دادن به انتخاب درمان‌های مبتنی بر ایمنی برای گلیوبلاستوما.

CITATION:

Desjardins A et al. Recurrent glioblastoma treated with recombinant poliovirus. N Engl J Med 2018 Jun 26; [e-pub].