محققان نشان دادند افزودن ribavirin به ترکیب درمانی sofosbuvir/velpatasvir نتایج قابل‌توجهی نخواهد داشت، اما به نظر می‌رسد بر مقاومت اولیه ویرولوژیک غلبه کند.

مطالعات مختلف اثربخشی کمتری را از عوامل ضدویروسی با اثر مستقیم در بیماران مبتلا به ژنوتیپ 3 هپاتیت ویروس C، زمانی که سیروز وجود دارد، نشان داده‌اند.

در مطالعات فاز 3 کنونی که با حمایت صنعت انجام شده، محققان بررسی کردند که آیا افزودن ribavirin اثربخشی درمان را در بیماران افزایش می‌دهد یا خیر. در حدود 200 بیمار مبتلا به ژنوتیپ 3 عفونت HCV و سیروز جبران شده، به‌طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده sofosbuvir وvelpatasvir، روزانه یک بار، با یا بدون ribavirin، به مدت 12 هفته، تقسیم شدند.

پیامد اولیه عبارت بود از پاسخ پایدار ویرولوژیک پس از پایان درمان (SVR12) که در گروه بدون ریباویرین، 91 درصد و در گروه ریباویرین 96 درصد گزارش شد. در آنالیز post-hoc با طبقه‌بندی براساس درمان قبلی، SVR12 برای رژیم حاوی ریباویرین برتری قابل توجهی را نشان نداد. با این حال، زمانی که مقاومت اولیه در نظر گرفته شد (جایگزینی مرتبط با مقاومت NS5A)، میزان SVR12 در گروه مقاوم در مقایسه با گروه بدون مقاومت، 84 درصد در مقابل 96 درصد در گروه بدون ریباویرین و 95 درصد در مقابل 96 درصد در بیماران دریافت کننده ریباویرین بود.

 

توضیح و تفسیر

مطالعه مذکور، دومین مطالعه بزرگی است که به بررسی جمعیت بیماران مبتلا به عفونت HCV ژنوتیپ 3 و سیروز پرداخته است. نتایج این مطالعه، حاکی از بهبود قابل توجه عددی و نه آماری در پاسخ پایدار ویرولوژیک با افزودن ریباویرین به ترکیب درمانی sofosbuvir وvelpatasvir بوده است. این اختلاف احتمالا به دلیل وجود مقاومت پیش از درمان به NS5A است که با افزوده شدن ریباویرین حاصل می‌شود. خوشبختانه، از آنجا که میزان کلی SVR12 در مجموع بالا است، یک رویکرد قابل قبول هنگام استفاده از sofosbuvir وvelpatasvir در این جمعیت از بیماران آن است که بیماران در ابتدا بدون ریباویرین درمان شوند و در صورت شکست درمان، با یک رژیم درمانی جایگزین درمان خود را ادامه دهند. این رویکرد، خصوصا زمانی قابل قبول است که انجام تست‌های مقاومت مشکل است یا تجربه مدیریت عوارض جانبی ریباویرین وجود ندارد.

CITATION:

Esteban R et al. Efficacy of sofosbuvir and velpatasvir, with and without ribavirin, in patients with HCV genotype 3 infection and cirrhosis. Gastroenterology 2018 Jun 26; [e-pub].