استفاده از متابولیسم سلولی برای مبارزه با سرطان

محققان طی تحقیقاتی نشان دادند که می توانند متابولیسم سلول های سرطانی را مورد هدف قرار دهند.

 

 مقاومت دارویی یک مشکل بزرگ در درمان سرطان است. داروها معمولا در ابتدا برای مقابله با سرطان موثر هستند اما خیلی زود تاثیر خود را از دست می دهند.

 

محققان در مرکز سرطان روگل دانشگاه میشیگان به نحوه سازش پذیری سلول های بنیادی سرطانی با درمان های کاربردی پرداخته اند. این سلول های بنیادی سرطانی دلیل اصلی مقاومت درمانی، متاستاز و عود مجدد سرطان هستند.

 

در این مطالعه به منظور کشف نقطه ضعفی برای سلول های بنیادی سرطانی، دکتر ویچا و همکارانش نحوه متابولیز سلول های بنیادی سرطانی را مورد بررسی قرار دادند. پیش از این آن ها نشان داده بودند که سلول های بنیادی سرطانی، سلول های منعطف هستند و می توانند وضعیت های مختلفی را به خود بگیرند. زمانی آن ها به حالت خفته هستند و زمانی دیگر سریعا شروع به رشد و تکثیر می کنند.

 

این توانایی می تواند به بقا و پراکنش این سلول ها کمک کند. در این گذار از خفتگی به بیداری و فعال شدن، متابولیسم نقش کلیدی را بازی می کند و می تواند هدفی برای درمان های سرطانی باشد.

 

زمانی که سلول ها در فاز خفته هستند، آن ها نیازمند استفاده از گلوکز هستند اما زمانی که آن ها فعال می شوند و شروع به تقسیم می کنند، آن برای تامین انرژی به میتوکندری تکیه می کنند و به مصرف اکسیژن می پردازند. با علم به این مطلب، دکتر ویچا و همکارانش ابتدا از یک داروی آرتریتی که میتوکندری را بلوک می کند استفاده کردند و در ادامه گلوکز را برای بلوک کردن مسیر مصرف آن دستکاری کردند.

 

به جای استفاده از مواد شیمیایی سمی برای کشتن سلول ها، از دستکاری متابولیسم خود سلول ها برای کشتن آن ها استفاده می شود. با استفاده از این رویکرد دو گانه، دکتر ویچا و همکارانش توانستند سلول های بنیادی سرطانی را در مدل موشی سرطان سینه ناک اوت کنند.

 

هر چند برای استفاده از این یافته ها در مطالعات بالینی انسانی راه درازی در پیش است اما تا همین جا نیز نتایج امیدوار کننده ای مبنی بر هدف قرار دادن متابولیسم سلول های سرطانی بدست آمده است.