تداخلات دارویی «بوسکوپان»

از مصرف بوسکوپان در ترکیب با داروهای زیر باید اجتناب شود:

داروهای مورد استفاده در درمان افسردگی، مانند:

  –  نقشهروتیلین

  –  میان سرین

  –  میرتازاپین

  –  آموکسیاپین

  –  لکساپین

  –  مینیندول

  –  ستی پایلین و غیره. بوسکوپان ممکن است اثر این داروها را افزایش دهد و باعث عوارض جانبی شود.

داروهای مورد استفاده در درمان آلرژی، آنتی هیستامین ها به اصطلاح مانند:

  –  لوراتادین

  –  دسلوراتادین

  –  سیتیزین

  –  لووستریزین

  –  هیدروکسی ایزین

  –  فکسوفنادین

  –  دیفن هیدرامین

  –  برومفنیرامین

  –  کلرپینیرامین

  –  کلمستین و غیره. بوسکوپان ممکن است اثر این داروها را افزایش دهد و باعث عوارض جانبی شود.

داروهای مورد استفاده برای درمان اختلالات روانپزشکی مانند:

  –  هالوپریدول

  –  دوپروییدول

  –  تریفلو پریدول

  –  بنپریدول

  –  پرومازین

  –  کلرپرمازین

  –  لووپرمازین

  –  ترییدیدین

  –  فلوفنازین و غیره.. مصرف همزمان با این داروها خطر عوارض جانبی را افزایش می دهد.

آمونادین، یک داروی مورد استفاده در درمان بیماری پارکینسون است.

داروهای مورد استفاده برای درمان آریتمی ها (ضربان قلب نامنظم)، مانند:

  –  دیسپرومایید

  –  کینیدین و غیره.

بعضی از داروها برای درمان آسم و نارسایی قلب استفاده می شود زیرا ممکن است بوسکوپان اثر خود را افزایش دهد و موجب ضربان قلب سریع شود!