داروی «AZ32» برای کشتن تومورهای مغزی

محققان در آزمایشگاهای خود به ترکیب جدیدی از یک دارو دست یافتند که با پرتودرمانی می تواند در از بین بردن تومورهای مغزی موثر واقع شود.

 

مطالعه ای در دانشگاه ویرجینیا نشان داده است که یک داروی آزمایشگاهی موسوم به« AZ۳۲ » می تواند به طور انتخابی تومورهای مغزی را با پرتو درمانی حساس کند و به طور قابل توجهی بقای مدل های موشی گلیوبلاستومای مولتی فرم(GBM) را افزایش دهد.

 

این مطالعه جدید بر مبنای مطالعه ای صورت گرفت که در آن دکتر کریستوفر والری و همکارانش در دانشگاه ویرجینیا راه را برای فاز یک کارآزمایی بالینی تست داروی« AZ۱۳۹۰ »در ترکیب با پرتودرمانی برای درمان سرطان مغز هموار کرده بودند.

 

اما « AZ۳۲ » یکی از اعضای خانواده ترکیباتی موسوم به مهار کننده های ATM کیناز است. ATM یا آتاکسی تالانژاکتازی جهش یافته، آنزیمی است که ترمیم آسیب DNA‌در سلول ها را تسهیل می کند.

 

پرتو درمانی نیز اولین خط درمانی برای گلیوبلاستومای مولتی فرم محسوب می شود، با این حال، سلول های بنیادی گلیومایی اغلب می توانند در برابر آسیب DNA‌ناشی از پرتودرمانی مقاومت کنند.

 

داروی AZ۳۲ می تواند با مهار ATM، فرایندی که به موجب آن سلول های سرطان مغز در برابر پرتو مقاومت می کنند را مختل کند، این در حالی است که اثر منفی روی سلول ها و بافت سالم مغز ندارد. داروی AZ۳۲ می تواند از سد خونی مغزی عبور کند.

 

ترکیب این دارو با پرتو می تواند علیه سلول های گلیوبلاستومایی که دارای موتاسیون در ژن سرکوب کننده توموری p۵۳ هستند، بسیار موثر باشد.