کشف آنتی بیوتیک «مالاسیدین» از خاک

دانشمندان در خاک گونه ای آنتی بیوتیک کشف کرده اند که دارای ساختار خاص مولکولی است .درآزمایشگاه ،آزمایشاتی که روی این کلاس آنتی بیوتیک انجام شد نشان می دهد که این آنتی بیوتیک ها که “مالاسیدین” (malacidin) نامیده می شوند توانست تعدادی از باکتری های مقاوم به دارو را نابود کند از جمله ی این باکتری ها استافیلوکوک اورئوس می باشد که در بسیاری از عفونت ها وجود دارد.

به نقل از insidescience پیدا کردن آنتی بیوتیک های جدید برای درمان بیماری هایی که مسبب آنها باکتری های مقاوم به دارو هستند ضروری است.سازمان بهداشت جهانی تولید چنین آنتی بیوتیک هایی را از سال 2015جزء اولویت های برنامه خود قرار داده است.

مالاسیدین توسط سین بِردی استاد ژنتیک مولکولی و همکارانش در دانشگاه راکفِلِر کشف شده است و آزمایشات اولیه روی باکتری ها نشان می دهد که این آنتی بیوتیک جدید ایجاد مقاومت دارویی نمی کند و هم چنین برای سلول های انسانی سمی نیست بطورمثال این آنتی بیوتیک تا 20 روز هیچ مقاومتی روی استا فیلوکوک اورئوس ایجاد نکرده در حالی که آنتی بیوتیک مشابه آن یعنی ریفا مایسین تنها پس از 1روز ایجاد مقاومت می نماید.

اگرچه تا ورود این آنتی بیوتیک به بازار چندین سال زمان می برد و باید آزمایشات تکمیلی روی آن انجام شود اما این کشف تازه امیدی برای درمان بیماری های مقاوم به آنتی بیوتیک است.